Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

 

w Liceum Ogólnokształcącym nr III  im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

 

Podstawa prawna:

 

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U.  z 2017 r. poz. 610).  

4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586). 5.Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do:  klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

6. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku  szkolnym 2018/2019.

 

 

§ 1 Informacje ogólne dotyczące rekrutacji

 

1.      Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok szkolny 2019/2020 odbywa się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Naboru na stronie internetowej www.swietokrzyskie.edu.com.pl

2.      W roku szkolnym 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim planuje się  utworzenie 4 klas pierwszych.

3.      Liczebność poszczególnych klas: 34 uczniów. 

4.      Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum.  

5.      Kandydat może wybierać oddziały i nauczane języki obce tylko zgodnie z ofertą zaproponowaną przez szkołę. 

 

 

 

 

6.      Oferta edukacyjna szkoły:

 

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane

1a

-  język polski 

-  historia 

-  wiedza o społeczeństwie /II j. obcy*

 

- język polski

 -matematyka

 -historia

-WOS/j. obcy**

1 przedmiot wybrany – ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

1b

-  j. angielski

-  II j. obcy*/WOS/j. polski

-  geografia /biologia

 

-język polski

- matematyka

-język obcy

-biologia/ geografia

1 przedmiot wybrany - ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

1c

-  matematyka

-  fizyka / chemia

 

-język polski

-matematyka

-chemia/fizyka/j. obcy**

2 przedmioty wybrane z trzech – te, z których uczeń miał lepszą ocenę

1d

-  biologia

-  chemia

-język polski

-matematyka

-biologia/chemia/j. obcy**

2 przedmioty wybrane z trzech – te, z których uczeń miał lepszą ocenę

 

*II język obcy do wyboru: j.rosyjski,j. niemiecki,j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym, jeśli jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS ( 1a ) i WOS/j. polski ( 1b, ten, który wybierze więcej osób), a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się uczył w zakresie podstawowym

**punktowany jest język obcy obowiązkowy, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.

 

 

7.     O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim decyduje lokata na liście kandydatów ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

8.   Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej liczby oddziałów, zostanie on przydzielony do oddziału wskazanego najwyżej na liście preferencji.

9.      Pierwszym językiem obcym jest język angielski (kurs kontynuacyjny).

10. W miarę możliwości utworzone zostaną grupy drugiego języka obcego o różnym stopniu

 zaawansowania.   

 

§ 2 Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

1.       Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny  z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydata wynosi  200 pkt., w tym: 

1)       liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.;  

2)       liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum  z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.

2.        Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1)      języka polskiego,

2)      historii i wiedzy o społeczeństwie,

 3)matematyki,

4)      przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5)      języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,                                                                

- przeliczane są na punkty wg zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu. 

3.        Do punktacji osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje się oceny z czterech przedmiotów obowiązkowych określonych w § 1 ust. 6.

4.        Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych przyznaje się w następujący sposób:

       celujący – 18 pkt.,

       bardzo dobry – 17 pkt.,

       dobry – 14 pkt.,

       dostateczny – 8 pkt.,

       dopuszczający - 2 pkt.

5.        Maksymalna liczba punktów uzyskanych za oceny (zgodnie z § 2 ust. 4) wynosi 72.

6.        Kandydat może dodatkowo otrzymać maksymalnie 18 punków za osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących       konkursem      o zasięgu         wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –  przyznaje się 10 pkt.,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub  interdyscyplinarnego – przyznaje się  7 pkt.,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,

d)     tytułu  finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.

2)         za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.;

3)       uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy lub innych  o charakterze artystycznym lub sportowym, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: 

Szczebel zawodów

Zawody wiedzy i artystyczne/ liczba pkt.

Zawody sportowe/ liczba pkt.

Międzynarodowe

4 pkt.

4 pkt. (miejsca od 1-8)

Krajowe

3 pkt.

3 pkt. (miejsca od 1-6)

Wojewódzkie

2 pkt.

2 pkt. (miejsca od 1-3)

Powiatowe

1 pkt

1 pkt  (miejsca od 1-3)

 

4)         pozostałe osiągnięcia, za które kandydat może otrzymać punkty zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)  oraz  w Komunikacie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej   i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019;

5)         za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 3 pkt.;

6)         miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminów zawodów z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo;

7)         w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

7.        Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od wymogów, o których mowa w Kryteriach rekrutacji i zasadach naboru do klas pierwszych.

8.     W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej             z dnia 9 września 2016 roku w sprawie kształcenia osób nie będących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących             w systemach oświaty innych państw (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1453).  

 

§ 3 Terminarz rekrutacji

 

Lp.

Data

Postępowanie

1.

od 13 maja 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.         godz. 8.00 - 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do  publicznej szkoły ponadgimnazjalnej   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - druk potwierdzający rejestrację w Systemie Elektronicznego Naboru . Kandydat składa ww. dokumenty do szkoły I wyboru.

Kandydat powinien dysponować 1 egzemplarzem wniosku.

2.

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

godz. 8.00 - 15.00

 

 

 

21 czerwca 2019 r.     godz. 8.00 15.00  

 24 czerwca 2019 r.     godz. 8.00 15.00   

25 czerwca 2019 r.     godz.8.00  15.00

1.      Kandydaci wprowadzają do Systemu oceny, jakie uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).

 

2.      Doręczenie przez kandydatów oryginału/kopii świadectwa ukończenia szkoły, oryginału/kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalisty

     (kopii poświadczonych przez dyrektora szkoły, którą

ukończył kandydat).

3.

26-28 czerwca 2019 r.

Postępowanie kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej według przyjętej w szkole procedury.

Analiza przez przewodniczącego komisji  dokumentów potwierdzających  okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez kandydatów w procesie rekrutacji.

 

4.

16 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

 

Ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do  Liceum

Ogólnokształcącego nr III  im. Władysława

    Broniewskiego  w Ostrowcu Św.

 

Kandydat po zalogowaniu się do Systemu  w dniu 16 lipca 2019 r. będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie, czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

5.

do 24  lipca 2019 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki  w  Liceum Ogólnokształcącym nr III  im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.,  dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr III  im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.

6.

25 lipca 2019 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję

Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                        i nieprzyjętych.

7.

26 lipca 2019 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Rekrutacja uzupełniająca

1.

od 26 lipca 2019 r.           do 30  lipca 2019 r.        

godz. 8.00 - 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz                    z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

2.

do 20 sierpnia  2019 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu uzupełniającym.

3.

21 sierpnia 2019 r.

godzina 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

 

4.

od 21 sierpnia 2019 r.     do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego  w Ostrowcu Św., dostarczenie oryginału świadectwa  ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły traktowane jest  jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr III  im. Wł.Broniewskiego w Ostrowcu Św.

5.

 

   30 sierpnia 2019 r.  

   godzina 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję

Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                              i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

6.

    30 sierpnia 2019 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty      o liczbie wolnych miejsc w szkole.

       

 

 

§ 4 Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

1.      Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z punktacją określoną w § 2.

2.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na  drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w trzecim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria: 

    wielodzietność rodziny kandydata,

    niepełnosprawność kandydata,

    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

§ 5 Wymagane dokumenty 

1.      Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisany przez kandydata, jego rodzica lub prawnego opiekuna.

2.      Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat lub kopie poświadczone notarialnie.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje oryginały/kopie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od kandydatów w następujących terminach:

Data 

Dzień tygodnia 

Godziny przyjęć 

21.06.2019 r.

piątek

8.00 - 15.00

24.06.2019 r.

poniedziałek

8.00 - 15.00

25.06.2019 r.

wtorek

8.00 - 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

26-30.07.2019 r.

8.00 - 15.00

       

 

3.   Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub

ponadwojewódzkim,  jeżeli nie zostały wpisane na świadectwie.

4.      Dokumenty poświadczające spełnianie przez kandydata kryteriów rozpatrywanych na II i III etapie postępowania rekrutacyjnego:

1)      opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, 

2)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

3)      orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa kandydata,

4)      dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą,

5)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

6)      akt zgonu jednego z rodziców,

7)      oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata lub niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie:

      oryginału,

      notarialnie poświadczonej kopii,

      urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu,

      kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  

Rodzic lub opiekun prawny składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim następującej klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Sformułowanie powyższe zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły (tj. - od 16 lipca 2019 r.  do 24 lipca 2019 r. – rekrutacja podstawowa; - od 21 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. – rekrutacja uzupełniająca )wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

1)      oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

2)      oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3)      karty zdrowia,

4)      dwóch aktualnych fotografii (30 x 42 mm) z danymi na odwrocie (imię i nazwisko).

 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

 

w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego

 w Ostrowcu Świętokrzyskim

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

     3.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).  

     4.    Zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do:  klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących  dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

    5.    Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty  działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.

§ 1 Informacje ogólne dotyczące rekrutacji

 1.      Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim  na rok szkolny 2019/2020  odbywa się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Naboru na stronie internetowej www.swietokrzyskie.edu.com.pl

 2.      W roku szkolnym 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym nr III  im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim planuje się  utworzenie 4 klas pierwszych.

 3.      Liczebność poszczególnych klas: 34 uczniów.

 4.      Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej.  

 5.      Kandydat może wybierać oddziały i nauczane języki obce tylko zgodnie z ofertą zaproponowaną przez szkołę.

 6.      Oferta edukacyjna szkoły:

 

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmiotypunktowane

1e

-                język polski 

-                historia 

-                wiedza o społeczeństwie /II j. obcy*

 

- język polski

 -matematyka

 -historia

-WOS/j. obcy**

1 przedmiot wybrany – ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

1f

-                j. angielski

-                II j. obcy*/WOS/j. polski

-                geografia /biologia

 

-język polski

- matematyka

-język obcy

-biologia/ geografia

1 przedmiot wybrany - ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

1g

-              matematyka

-              fizyka / chemia

 

-język polski

-matematyka

-chemia/fizyka/j. obcy**

2 przedmioty wybrane z trzech – te, z których uczeń miał lepszą ocenę

1h

-                biologia 

-                chemia

-język polski

-matematyka

-biologia/chemia/j. obcy**

 2 przedmioty wybrane z trzech – te, z których uczeń miał lepszą ocenę

*II język obcy do wyboru: j. rosyjski,j. niemiecki,j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym, jeśli jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS ( 1a ) i WOS/j. polski ( 1b, ten, który wybierze więcej osób), a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się uczył w zakresie podstawowym

 **punktowany jest język obcy obowiązkowy, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.

 

7.  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. decyduje lokata na liście kandydatów ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

8. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej liczby oddziałów, zostanie on przydzielony do oddziału wskazanego najwyżej na liście preferencji.

      9.      Pierwszym językiem obcym jest język angielski (kurs kontynuacyjny).

    10.  W miarę możliwości utworzone zostaną grupy drugiego języka obcego o różnym stopniu zaawansowania.

 

§ 2 Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

1.        Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny  z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia kandydata wynosi  200 pkt., w tym: 

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt.;  

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 pkt.

 

2.    Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone w skali procentowej są przeliczane w następujący sposób:

    1) wynik przedstawiony w procentach z:

 a)      języka polskiego,

 b)      matematyki

 - mnoży się przez 0,35;

2)wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 3.        Do punktacji osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje się oceny z czterech przedmiotów obowiązkowych określonych w § 1 ust. 6.

 4.        Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych przyznaje się w następujący sposób:

        celujący           18 pkt.,

        bardzo dobry – 17 pkt.,

        dobry              14 pkt.,

        dostateczny       8 pkt.,

        dopuszczający –   2 pkt.

5.        Maksymalna liczba punktów uzyskanych za oceny (zgodnie z § 2 ust. 4) wynosi 72 pkt .

6.    Kandydat może dodatkowo otrzymać maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :  

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,

d)     tytułu  finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.,

2) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.;

3)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy lub innych  o charakterze artystycznym lub sportowym, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

 

Szczebel zawodów

Zawody wiedzy i artystyczne/liczba pkt.

Zawody sportowe/liczba pkt.

Międzynarodowe

4 pkt.

4 pkt. (miejsca od 1 – 8)

Krajowe

3 pkt.

3 pkt. (miejsca od 1 – 6)

Wojewódzkie

2 pkt.

2 pkt. (miejsca od 1 – 3)

Powiatowe

1 pkt

1 pkt  (miejsca od 1 – 3)

 

4)      pozostałe osiągnięcia, za które kandydat może otrzymać punkty zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)  oraz  w Komunikacie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające   na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej   i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019;

 5)         za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 3 pkt.;

 6)     miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminów zawodów z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo;

 7)         w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  18 pkt.

 7.      Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od wymogów, o których mowa w Kryteriach rekrutacji i zasadach naboru do klas pierwszych.

 8.        W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2019/2020 uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej             z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób nie będących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących             w systemach oświaty innych państw (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1453).  

 

§ 3 Terminarz rekrutacji

 

Lp.

Data

Postępowanie

1

od 13 maja 2019 r. 

do 25 czerwca 2019 r.                 

godz. 8.00 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do  publicznej szkoły ponadpodstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - druk potwierdzający rejestrację w Systemie Elektronicznego Naboru.

Kandydat składa  dokumenty do szkoły I wyboru.

Kandydat powinien posiadać 1 egzemplarz wniosku.

2

1.      od 21 czerwca 2019 r.              

do 25 czerwca 2019 r.

 godz. 8.00    15.00

 

 

2.      21 czerwca 2019 r.     godz. 8.00 15.00    24 czerwca 2019 r.     godz. 8.00 15.00    25 czerwca 2019 r.     godz.8.00  15.00

1.      Kandydaci wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia(wpisane na świadectwie).

 

2.      Doręczanie przez kandydatów oryginału/kopii świadectwa ukończenia szkoły, oryginału/kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( kopii poświadczonych przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat).

3

2627 czerwca 2019 r.

Postępowanie kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej według przyjętej w szkole procedury.

Analiza przez przewodniczącego Komisji  dokumentów potwierdzających  okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez kandydatów w procesie rekrutacji. 

4

16 lipca 2019 r. 

do godz. 14.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego nr III  im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.

 

Kandydat po zalogowaniu się do Systemu w dniu 16 lipca 2019 r. będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie, czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

5

do 24  lipca 2019 r.  

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego  w Ostrowcu Świętokrzyskim,dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr III  im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.

6

25 lipca 2019 r. godz. 12.00

        Podanie     do     publicznej     wiadomości     przez       Komisję

Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

7

26 lipca 2019 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Rekrutacja uzupełniająca

1

od  26 lipca 2019 r.  do  30  lipca 2019 r.  godz. 8.00 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w posterowaniu uzupełniającym.

2

do 20 sierpnia  2019 r. 

do godz. 15.00 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

3

21 sierpnia 2019 r.

godzina 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

 

 

4

od 21 sierpnia 2019 r.  do 29 sierpnia 2019 r.  do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym nr III  im. Wł. Broniewskiego            w Ostrowcu Św., dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia       o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do  Liceum Ogólnokształcącego nr III  im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.

5

30 sierpnia 2019 r  godzina 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

6

30 sierpnia 2019 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

§ 4 Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

1.    Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z punktacją określoną w § 2.

2.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na  drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3.    W        przypadku       równorzędnych          wyników         uzyskanych     na        drugim            etapie             postępowania rekrutacyjnego, w trzecim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

       wielodzietność rodziny kandydata,

       niepełnosprawność kandydata,

       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 

 

§ 5 Wymagane dokumenty

1.      Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisany przez kandydata, jego rodzica lub prawnego opiekuna.

2.   Oryginał/kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( kopia poświadczona przez dyrektora szkoły lub poświadczona notarialnie).

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje oryginały/kopie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od kandydatów w następujących terminach

 

Data 

Dzień tygodnia 

Godziny przyjęć 

21.06.2019 r.

piątek

8.00 – 15.00

24.06.2019 r.

poniedziałek

     8.00 – 15.00

25.06.2019 r.

wtorek

     8.00 – 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

26 – 30.07.2019 r.

8.00 – 15.00

 

3.   Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  jeżeli nie zostały wpisane na świadectwie.

 4.      Dokumenty poświadczające spełnianie przez kandydata kryteriów rozpatrywanych na II i III etapie postępowania rekrutacyjnego:

1)      opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

2)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3)      orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa kandydata;

4)      dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą;

5)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację;

6)      akt zgonu jednego z rodziców;

7)      oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata lub niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie:

      oryginału,

      notarialnie poświadczonej kopii,

      urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu,

      kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  

Rodzic lub opiekun prawny składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim następującej klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Sformułowanie powyższe zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń. Po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły (tj. - od 16 lipca 2019 r.  do 24 lipca 2019 r. – rekrutacja podstawowa; - od 21 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. – rekrutacja uzupełniająca ) wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

1)      oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2)      oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

3)      karty zdrowia;

4)      dwóch aktualnych fotografii (30 x 42 mm) z danymi na odwrocie (imię i nazwisko).

 

 

 

Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Klasa Ia po gimnazjum

Klasa Ie  po szkole podstawowej

(humanistyczna) Pod patronatem naukowym UMCS w Lublinie

 

Przedmioty rozszerzone:

1.    język polski,

2.    historia,

3.    wiedza o społeczeństwie  lub II język obcy*

*II język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym jeśli, jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS (1a,1e) i WOS/j. polski (1b,1f-ten, który wybierze więcej osób) , a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się uczył w zakresie podstawowym.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
•j. polski
•matematyka
•historia
•WOS/j. obcy** 1  przedmiot wybrany - ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

**punktowany jest język obcy obowiązkowy, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.      

Klasa dla prawdziwych humanistów przygotowuje do studiów oraz konkursów i olimpiad, o czym świadczą liczne sukcesy, a także jedna z najwyższych w województwie zdawalność matury z języka polskiego i historii. Klasa objęta jest patronatem  naukowym  UMCS w Lublinie (wydziały - filologii polskiej i prawa) oraz  patronatem wydziałów anglistyki, germanistyki, romanistyki i rusycystyki nad grupami językowymi. Uczniowie   uczestniczą w wykładach  kadry naukowej UMCS w szkole i podczas wyjazdów edukacyjnych oraz korzystają z poradnictwa zawodowego na uczelni.  Ciekawym atutem klasy jest kino studyjne -poznawanie w ramach j. polskiego klasyki kina polskiego i  światowego.

Jeżeli jesteś prawdziwym humanistą  - ZAPRASZAMY DO „BRONKA”

 

 

Klasa Ib po gimnazjum

Klasa If  po szkole podstawowej

(lingwistyczna) Pod patronatem naukowym UMCS w Lublinie  

Przedmioty rozszerzone:

1. j. angielski,

2.  II j. obcy* lub WOS/j. polski,

3. geografia lub biologia. 

 *II język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym jeśli, jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS (1a,1e) i WOS/j. polski (1b,1f-ten, który wybierze więcej osób) , a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się uczył w zakresie podstawowym.        

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
•j. polski
•matematyka
•j.obcy
•biologia/geografia 1  przedmiot wybrany- ten, z którego uczeń miał lepsza ocenę

Klasa dla pasjonatów języków obcych - daje do wyboru  jedną ze ścieżek dydaktycznych: lingwistyczno -psychologiczną (z biologią) i lingwistyczno-turystyczną  (z geografią). W ramach lekcji przygotowujemy do egzaminów międzynarodowych i zdobycia certyfikatów z  języków obcych. W klasie działa podpisany z UMCS  patronat naukowy nad profilem  (wydział anglistyki i lingwistyki stosowanej) oraz z wydziałami germanistyki, romanistyki  i rusycystyki nad  grupami językowymi. Humaniści z klas 1a,1e,1b,1f chętnie pracują w Bronek-TV, Radio-Fm, przygotowują imprezy i uroczystości artystyczne. Rokrocznie biorą też udział w wymianach międzynarodowych i wycieczkach zagranicznych.

Chcesz zdobyć wykształcenie i  poznawać świat-  ZAPRASZAMY DO „BRONKA”

 

 

Klasa Ic po gimnazjum

Klasa Ig po szkole podstawowej

( politechniczna) pod patronatem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Przedmioty rozszerzone:

1. matematyka,

2. fizyka lub chemia 

       

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
•j. polski
•matematyka
•chemia/fizyka /j. obcy** 2 przedmioty wybrane z trzech - te, z których uczeń miał lepszą ocenę

**punktowany jest język obcy obowiązkowy, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.   

 

Klasa dla młodzieży utalentowanej z przedmiotów matematyczno–przyrodniczych. Rozszerzenia są  znacznie większe niż wymagane  minimum. Klasa jest objęta patronatem naukowym  przez Politechnikę Świętokrzyską w zakresie przedmiotów ścisłych oraz patronatem UMCS nad grupami językowymi. Uczniowie klas politechnicznych zdobywają wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach z matematyki, fizyki i chemii, a także  przedmiotów  technicznych.  Program klasy  pomoże odnaleźć się w świecie „królowej nauk”, umożliwi ubieganie się o indeksy uczelni technicznych, ekonomicznych i menedżerskich. W programie klasy, oprócz intensywnej nauki, znajdują się również ciekawe imprezy artystyczne z matematyką w roli głównej.

Jeśli uważasz się za tzw. „umysł ścisły”, kochasz matematykę, fascynujesz się chemią lub fizyką, ta klasa jest dla Ciebie!-     ZAPRASZAMY DO „BRONKA”

 

 

Klasa Id po gimnazjum

Klasa Ih po szkole podstawowej

 

(biologiczno-chemiczna) Współpracująca z Uniwersytetem Jagiellońskim

Przedmioty rozszerzone:

1.biologia,         

2.chemia.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
•j. polski
•matematyka
•biologia/chemia/ j. obcy** 2 przedmioty wybrane z trzech - te, z których uczeń miał lepszą ocenę

**punktowany jest język obcy obowiązkowy, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.   

Klasa dla zainteresowanych  światem, przyrodą, chemią. Na realizację przedmiotów kierunkowych przeznaczona jest znacznie większa liczba godzin niż wymagane minimum. Od wielu lat szkoła współpracuje
z Wydziałem Chemii UJ. Dodatkowo patronat nad grupami językowymi w tej klasie objęły wydziały germanistyki, romanistyki, anglistyki
i rusycystyki UMCS w Lublinie  Różne formy nauki, bogata oferta zajęć, bardzo nowoczesne pracownie chemiczna i biologiczna sprawiają, że uczniowie sięgają po laury olimpiad i konkursów, świetnie zdają maturę, co umożliwia otrzymanie indeksów uniwersytetów medycznych, wydziałów przyrodniczych, chemicznych, uniwersytetów rolniczych a także AWF-u.

Chcesz być lekarzem, weterynarzem, chemikiem lub biologiem, a może marzysz o AWF, bądź chcesz chronić środowisko-    ZAPRASZAMY DO „BRONKA

 

A ponadto oferujemy uczniom wszystkich klas:


- kształcenie w każdej dziedzinie: humanistycznej, lingwistycznej, matematycznej i biologiczno-chemicznej (12 przedmiotów rozszerzonych do wyboru przez ucznia w czterech różnych profilach);
- rozwijanie swoich zainteresowań na zajęciach kółek przedmiotowych, SKS oraz  w życiu społecznym szkoły- prężnie działający Samorząd Uczniowski;
- doskonalenie-umiejętności pozwalających lepiej zdać maturę na poziomie podstawowym z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego na dodatkowo przydzielonych godzinach lekcyjnych, a znajomości języków obcych
i poznawanie świata na  wycieczkach zagranicznych i kursach  językowych;
- pracę z kadrami dydaktycznym uczelni wyższych-patronaty naukowe UMCS (1a,e i 1b,f oraz grupy językowe we wszystkich klasach), Politechnika Świętokrzyska (1c,g), współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim (1d,h);
- naukę w nowoczesnych warunkach- wszystkie sale lekcyjne z dostępem do Internetu i sprzętem audiowizualnym, 23 pracownie o charakterze multimedialnym- rzutniki, komputery, tablice interaktywne, wizualizery;
- osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach dzięki współpracy z bardzo dobrze wykształconą i doświadczoną kadrą dydaktyczną oraz uczelniami wyższymi- rokrocznie szkoła zajmuje wysokie miejsce  w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw- obecnie „srebrna tarcza”;
- realizację pasji artystycznych poprzez pracę w szkolnych kołach: teatralnym ,  fotograficznym, poetyckim, w telewizji Bronek-TV, radio „Bronek-FM”, udział w konkursach plastycznych  i przeglądach  artystycznych;
- otwarcie na kontakty ze środowiskiem  i drugim człowiekiem poprzez udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i w wolontariacie oraz przygotowanie do udziału w życiu społecznym i politycznym poprzez zaangażowanie w pracę  Amnesty International;
- podnoszenie umiejętności sportowych w nowoczesnej hali, w salach- tenisa stołowego, fitness,  na siłowni i kortach tenisowych;
- możliwość nie tylko nauki, ale też dobrej zabawy- dyskoteki szkolne, liczne uroczystości i happeningi;
- przyjazną atmosferę służącą dobrej pracy i świetnej zabawie.